ກອງປະຊຸມການຜະລິດແລະອຸປະກອນ

Manufacturing workshops and equipment, etc16

Manufacturing workshops and equipment, etc8

Manufacturing workshops and equipment, etc14

Manufacturing workshops and equipment, etc10

Manufacturing workshops and equipment, etc11

Manufacturing workshops and equipment, etc12

Manufacturing workshops and equipment, etc29

Manufacturing workshops and equipment, etc21

ກໍລະນີວິສະວະ ກຳ ສາດ

Manufacturing workshops and equipment, etc59

Manufacturing workshops and equipment, etc61

Manufacturing workshops and equipment, etc47

Manufacturing workshops and equipment, etc55

Manufacturing workshops and equipment, etc45

Manufacturing workshops and equipment, etc29

Manufacturing workshops and equipment, etc51

Manufacturing workshops and equipment, etc49

Manufacturing workshops and equipment, etc41

Manufacturing workshops and equipment, etc53

Manufacturing workshops and equipment, etc57

Manufacturing workshops and equipment, etc43

Manufacturing workshops and equipment, etc39

ຜະລິດຕະພັນ

Manufacturing workshops and equipment, etc75

Manufacturing workshops and equipment, etc74

Manufacturing workshops and equipment, etc77

Manufacturing workshops and equipment, etc78

Manufacturing workshops and equipment, etc76

ໃບຢັ້ງຢືນ

Manufacturing workshops and equipment, etc114

Manufacturing workshops and equipment, etc112

Manufacturing workshops and equipment, etc111

Manufacturing workshops and equipment, etc113

ສົນທິສັນຍາ

Manufacturing workshops and equipment, etc123

Manufacturing workshops and equipment, etc133

ການຢ້ຽມຢາມລູກຄ້າຕ່າງປະເທດ

Manufacturing workshops and equipment, etc147

Manufacturing workshops and equipment, etc145